dilluns, 11 de novembre de 2013

Eleccions al Consell Escolar. Dia 28 de novembre

Al consell escolar es tracten i aproven els temes més importants de l’ institut i que afecten directament a la formacio dels nostres fills i la informacio adequada als pares.

Sols heu d’anar a les tres/quatre reunions anuals i informar a l’AMPA
  
Presenteu la vostra candidatura abans del dia 14 de novembre.

Cal portar una foto i parlar a la secretaria del centre per a lLa presentacio de la candidatura.

Pares, animeu-vos a participar! És pels nostres fills!
Calendari d'actuacions

En aquest òrgan estan representats els pares i les mares, l’alumnat, el professorat, el personal d’administració i serveis, l'Ajuntament i la junta directiva. Aquest òrgan té una sèrie d’atribucions enquadrades fonamentalment en l’article 68 del Reglament Orgànic i funcional dels instituts d’educació secundària.

La participació en els centres escolars és un dret fonamental que es troba reflectit en l’article 27 de la Constitució Espanyola de 1978.

Què és participar?. És una activitat voluntària per mitjà de la qual les diverses persones o estaments intervenen en l’elaboració i en la presa de decisions del govern del vostre institut solidàriament i compartir les seues responsabilitats.

Quants membres s’han d’elegir en estes eleccions?
2 alumnes, 3 pares o mares, 4 professors/es, 1 pas.
Si vols ser candidat o candidata cal notificar-ho en la secretaria del centre. El termini de presentació de candidatures serà fins el proper dia 14 de novembre a les 12 hores en la secretaria de l’Institut.

Com podeu exercir aquest dret?. Heu de votar als candidats i a les candidates, pares/mares, alumnat i professorat, que es troben exposats als taulons d’anuncis de l’institut i que trobareu en les respectives paperetes. Com a màxim heu de marcar: pares/mares (4 noms), alumnat (3 noms), professorat (5 noms).


Les paperetes dels pares i de les mares les trobareu en les meses electorals i l’horari en que podreu exercitar el vot serà des de les 8:00 fins les 14:00 hores.

Ara teniu l’oportunitat d’elegir els vostres representants, no deixeu passar aquesta ocasió.

Instàncies de presentació de candidat a: pare/mare.
Més informació en la web de l'institut.

Cap comentari: