dimecres, 27 d’octubre de 2010

Curs d'anglés per a pares. Matrícula oberta!

L’Associació de Mares i Pares del nostre institut ha preparat per al nou curs una activitat pensada per a pares. Es tracta del curs d’anglés de supervivència.

És un curs d'anglés de nivell elemental per a poder parlar en els viatges a l’estranger. Té un preu molt assequible i durarà tot el curs. Animeu-vos i passem-ho bé!

  • Preu curs: 35 euros al mes (desembre i abril al 50%)
  • Matrícula: 35 euros (a compte de la mensualitat de juny)
  • Dos hores setmanals (divendres) Hora: 16.00 a 18.00h
  • IMPORTANT: El grup màxim és de 10 alumnes. Per ordre d'inscripció.
  • Inici: divendres, 5 de novembre de 2010.


dimarts, 26 d’octubre de 2010

Enhorabona Raimon, Santiago, Aida i Juan!

Algemesí entrega els Premis Extraordinaris de Batxillerat i Cicles Formatius 2009-2010

L’Ajuntament d’Algemesí, a través de la Regidoria d´Educació, ha volgut reconéixer i premiar l’esforç dels millors alumnes i la labor de molts docents fins a aconseguir els millors expedients acadèmics


La sala de plens ha acollit l’entrega dels premis de Batxillerat i Cicles Formatius als millors expedients acadèmics del curs passat. L’Ajuntament d’Algemesí, a través de la Regidoria d'Educació, ha volgut reconéixer i premiar l’esforç dels millors alumnes i la labor de molts docents fins a aconseguir els millors expedients.

Els premiats en esta primera edició són Carla Pintos Tubert, de Batxillerat de l’IES Bernat Guinovart; Ramón Tomás Viadel, de Batxillerat de l’IES Sant Vicent Ferrer; Anna Imelda Molina Ferrís, de Batxillerat de l’IES Bernat Guinovart; Santiago Guillem Climent, de Batxillerat de l’IES Sant Vicent Ferrer; Aida Canet Villarín, de Batxillerat de l’IES Sant Vicent Ferrer, i Juan Ferrer Toribio, de Cicles Formatius de l’IES Sant Vicent Ferrer.

Per la seua banda, la regidora d’Educació, Beatriz Díaz, ha destacat l’alt nivell curricular i ha assegurat que «estos reconeixements pretenen ser justos i incentivar l’esforç i la dedicació dels estudiants perquè vegen que el seu treball té una recompensa».

Les notes de tall en les universitats valencianes

Canvien cada any. Les de l'últim curs 2009/2010 han sigut estes. Descarrega-te-les ací.

La nota d'admissió i la nota de tall

Com es calcula la nota d'admissió?

La nota d'admissió (mínim de 5 i màxim de 14) a un determinat estudi de grau incorpora les qualificacions de les matèries de la fase específica, ponderades segons el coeficient que li corresponga (0,1 o 0,2). Aquestes matèries han d'estar vinculades a la branca de coneixement que està adscrit el títol de grau al qual es vol accedir.

La nota d'admissió a les diferents titulacions de grau es calcula aplicant la fórmula següent:

Nota d'admissió = Nota d'accés + a * M1 + b * M2

Nota d'accés: mitjana del batxillerat (60%) i la fase general de la selectivitat (40%)
M1, M2: Dues matèries superades en la fase específica que proporcionen millor nota d'admissió
a, b: Paràmetres de ponderació de les matèries de la fase específica (0,1 o 0,2)

Exemple:
Marc es presenta enguany a la selectivitat, ell vol estudiar bioquímica a la Universitat de València. A més de realitzar la fase general de la selectivitat ha fet la fase específica per poder assegurar la seua plaça, les seues notes i la nota d'admissió a la universitat han estat les següents:
Fase GeneralNota
Llengua valenciana i literatura7,50
Llengua castellana i literatura6,85
Llengua estrangera (anglès)7,12
Història8.03
Matèria de modalitat: Física8,25
Nota mitjana fase general (FG)7,55
Nota mitjana del batxillerat8,50
Mitjana FG + batxillerat8,12
Fase específicaNota examenParàmetre de ponderacióNota ponderada
Biologia80,21,6
Química8,360,21,67
Matemàtiques7,650,10,76
NOTA D'ADMISSIÓ11,39

Les seues dues millors notes ponderades són les dels exàmens de biologia i química, aquestes se sumen a la seua nota mitjana de la fase general de la selectivitat i del batxillerat. Finalment la seua nota d'accés per als estudis de bioquímica per la Universitat de València serà de 11,39.

Què és la nota de tall?

La nota de tall és la nota amb què ha entrat l'última persona a cada ensenyament.

Aquesta nota és diferent cada any i no se sap fins que s'ha fet l'assignació de places a la unviersitat. Les notes de tall dels cursos anteriors serveixen com a orientació per als futurs estudiants.

Anualment es publiquen les notes de tall de les universitats públiques i els centres adscrits d'aquestes universitats. Per accedir a una universitat privada cal realitzar la preinscripció directament a la universitat i en alguns casos superar una prova específica d'accés.

Quines assignatures ponderen i quant?

Ací tens l'enllaç. És un document gran (81 pàgines)

La nova selectivitat

Què és la Selectivitat?

Les Proves d'Aptitud per a l'Accés a la Universitat o Selectivitat tenen com a finalitat valorar, amb caràcter objectiu, la maduresa acadèmica de l'estudiant, així com els coneixements i capacitats adquirits en el Batxillerat i la seua capacitat per seguir amb èxit els ensenyaments universitaris oficials de grau .

Poden presentar-se a la prova d'accés a la universitat les persones que estiguen en possessió del títol de Batxiller. La prova s'adequa al currículum del batxillerat i versa sobre les seues matèries.


El curs 2009 - 2010 les proves de selectivitat es veren modificades respecte els anys anteriors.

En què consisteix la prova?

La prova d'accés als ensenyaments universitaris oficials de grau s'estructura en dues fases: fase general i fase específica


Fase general: té per objectiu valorar la maduresa i habilitats bàsiques que ha d'assolir l'estudiant en finalitzar el batxillerat per seguir els ensenyaments universitaris oficials de grau. La fase general consta dels següents exercicis:

  • Llengua valenciana i literatura
  • LLengua castellana i literatura
  • Llengua estrangera
  • Història o Filosofia (escollir-ne una)
  • Una matèria de modalitat a escollir per part de l'estudiant

Cada un dels exercicis té una durada màxima d'una hora i mitja i per a la realització dels exercicis, els estudiants poden utilitzar qualsevol de les llengües oficials de la Comunitat Autònoma en què es troba el centre en el qual s'examina.

Fase específica:
Cada estudiant es podrà examinar de qualsevol de les matèries de modalitat de batxillerat. Els exercicis de cadascuna de les matèries escollides per l'estudiant consistiran en la resposta per escrit a una sèrie de qüestions adequades al tipus de coneixements i capacitats que hagin de ser avaluats.

La durada de cadascun dels exercicis serà d'una hora i mitja, els estudiants poden utilitzar qualsevol de les llengües oficials de la Comunitat Autònoma en què es troba el centre en el qual s'examina.

Característiques

Anualment se celebraran dues convocatòries i els estudiants poden presentar en successives convocatòries per millorar la qualificació de la fase general o de qualsevol de les matèries de la fase específica. La superació de la fase general té validesa infinita i la qualificació de les matèries de la fase específica tenen validesa durant els dos anys següents a la superació de la prova.

Qualificacions i nota mitjana:

Qualificació de la fase general:

Cada un dels exercicis es qualificarà de 0 a 10 punts, amb tres xifres decimals. La qualificació de la fase general serà la mitjana aritmètica de les qualificacions de tots els exercicis expressada amb valor numèric de 0 a 10.

Qualificació de la fase específica:

Cadascuna de les matèries de les que s'examine l'estudiant en aquesta fase es qualificarà de 0 a 10 punts, amb dues xifres decimals. Es considerarà superada la matèria quan s'obtinga una qualificació igual o superior a 5 punts.

Per a l'admissió als ensenyaments universitaris de grau es realitzarà l'accés tenint en compte el següent càlcul:

Nota d'admissió = 0.6 * NMB + 0.4 * QFG + a * M1 + b * M2


NMB: Nota mitjana del Batxillerat

QFG: Qualificació fase general

M1, M2: Les qualificacions d'un màxim de dues matèries superades de la fase específica que proporcionen millor nota d'admissió.

a, b: paràmetres de ponderació de les matèries de la fase específica

La nota d'admissió incorporarà les qualificacions de les matèries de la fase específica en el cas que aquestes matèries estiguen vinculades a la branca de coneixement del títol al qual es vulga ser admés. El paràmetre de ponderació de les matèries de la fase específica serà igual a 0.1, però les universitats podran augmentar aquest paràmetre fins 0,2 en aquelles matèries que es consideren més idònies per seguir amb èxit aquests ensenyaments universitaris oficials de grau.

Revisió de les qualificacions

Tot estudiant pot presentar davant del tribunal la sol·licitud d'una segona correcció dels exercicis en què considere incorrecta l'aplicació dels criteris generals d'avaluació. El termini de presentació d'aquestes sol·licituds serà de tres dies hàbils, comptats a partir de la data de la publicació de les qualificacions.

Els exercicis sobre els quals es presente la sol·licitud de reclamació seran revisats per verificar que totes les preguntes han estat avaluades i ho han estat amb una correcta aplicació dels criteris generals d'avaluació. D'altra banda, els exercicis sobre els quals s'haja presentat la sol·licitud de segona correcció seran corregits per un professor especialista diferent del que va realitzar la primera correcció.

L'estudiant té dret a veure l'examen corregit després de la segona correcció.

dijous, 21 d’octubre de 2010

Enquesta d'interessos i carreres professionals

Benvingut/da al GR!

Amb el GR comença el teu Gran Recorregut pel món dels estudis i de les professions, no esperis que ningú decideixi per tu. A partir d’ara, tu tries!

El GR s’ha elaborat amb l’ànim d’acompanyar-te en el procés d’anar decidint el teu projecte professional.

Té com a finalitat ajudar-te a aprofundir en l’autoconeixement, a entendre millor com ets i a fer-te reflexionar sobre el que vols fer, per tal de determinar quin estudis o quines ocupacions et podren proporcionar més satisfacció.

Amb el GR, aniràs expressant els teus gustos, preferències i interessos respecte d’una sèrie de característiques personals que cal tenir en compte en la selecció dels futurs estudis o professió. Cal que seguisques totes les passes que s’estableixen en aquest qüestionari.

L’elecció d’uns estudis o d’una professió és un procés llarg. No esperes poder arribar a una decisió final d’una manera immediata. El que aquí es pretén és que vages organitzant les teues idees per fer una bona elecció, principalment, determinar quin grup o quins grups ocupacionals són els que millor encaixen amb la teua manera de ser.

Cal que vages seguint els passos que s’estableixen en el GR. Com més atentament lliges el seu contingut i com més sinceres siguen les teues respostes, més orientació que en podràs obtenir.

Està pensat per a persones de totes les edats a partir de 16 anys, i de qualsevol nivell formatiu.

Web: http://orientacion.educaweb.com/ca/presentacio