dilluns, 1 de setembre de 2014

BEQUES DEL MINISTERI

En el BOE del 7 d'agost apareix la convocatòria de les beques per a ensenyaments no obligatoris, és a dir:

a) Primer i segon cursos de Batxillerat.
b) Formació Professional de Grau Mitjà i de Grau Superior.
c) Ensenyances artístiques professionals.
d) Ensenyances esportives.
i) Ensenyances artístiques superiors.
f) Estudis religiosos superiors.
g) Estudis militars superiors.
h) Estudis d'idiomes realitzats en Escoles Oficials de titularitat de les Administracions educatives, inclosa la modalitat de distància.
i) Cursos d'accés i cursos de preparació per a les proves d'accés a la Formació Professional i cursos de formació específics per a l'accés als Cicles Formatius de Grau Mitjà i de Grau Superior impartits en centres públics i en centres privats concertats que tinguen autoritzades ensenyances de Formació Professional.
j) Programes de Qualificació Professional Inicial i Formació Professional Bàsica.

Igual que la convocatòria de l'any passat, comprendrà dues quantitats: quantia fixa (els llindars de renda s'especifiquen en la resolució), i una quantia variable que es determina posteriorment.

Les sol·licituds han de presentar-se telemàticament a través d'una d'aquestes adreces:

www.mecd.gob.es

https://sede.educacion.gob.es  (apartat de tràmits i serveis)

El termini per a la presentació de sol·licituds és el següent:
-Fins al 15 d'octubre per a estudis universitaris
-Fins al 30 de setembre per a la resta d'estudis

D'altra banda, es donarà un termini extraordinari, fins al 31 de desembre de 2014, cas que es produïsca alguna d'aquestes circumstàncies:
-Defunció sustentador principal de la família, o jubilació forçosa, després de finalitzar el termini ordinari de presentació
-Situació econòmica familiar greument afectada per causa de força major, degudament justificada, després de finalitzar el termini ordinari de presentació.