dimarts, 21 de febrer de 2012

Les notes de tall i la ponderació


Com es calcula la nota d'admissió?

La nota d'admissió (mínim de 5 i màxim de 14) a un determinat estudi de grau incorpora les qualificacions de les matèries de la fase específica, ponderades segons el coeficient que li corresponga (0,1 o 0,2). Aquestes matèries han d'estar vinculades a la branca de coneixement que està adscrit el títol de grau al qual es vol accedir.

La nota d'admissió a les diferents titulacions de grau es calcula aplicant la fórmula següent:

Nota d'admissió = Nota d'accés + a * M1 + b * M2

Nota d'accés: mitjana del batxillerat (60%) i la fase general de la selectivitat (40%)
M1, M2: Dues matèries superades en la fase específica que proporcionen millor nota d'admissió
a, b: Paràmetres de ponderació de les matèries de la fase específica (0,1 o 0,2)

Exemple:
Marc es presenta enguany a la selectivitat, ell vol estudiar bioquímica a la Universitat de València. A més de realitzar la fase general de la selectivitat ha fet la fase específica per poder assegurar la seua plaça, les seues notes i la nota d'admissió a la universitat han estat les següents:
Fase GeneralNota
Llengua valenciana i literatura7,50
Llengua castellana i literatura6,85
Llengua estrangera (anglès)7,12
Història8.03
Matèria de modalitat: Física8,25
Nota mitjana fase general (FG)7,55
Nota mitjana del batxillerat8,50
Mitjana FG + batxillerat8,12
Fase específicaNota examenParàmetre de ponderacióNota ponderada
Biologia80,21,6
Química8,360,21,67
Matemàtiques7,650,10,76
NOTA D'ADMISSIÓ11,39

Les seues dues millors notes ponderades són les dels exàmens de biologia i química, aquestes se sumen a la seua nota mitjana de la fase general de la selectivitat i del batxillerat. Finalment la seua nota d'accés per als estudis de bioquímica per la Universitat de València serà de 11,39.

Què és la nota de tall?

La nota de tall és la nota amb què ha entrat l'última persona a cada ensenyament.

Aquesta nota és diferent cada any i no se sap fins que s'ha fet l'assignació de places a la unviersitat. Les notes de tall dels cursos anteriors serveixen com a orientació per als futurs estudiants.

Anualment es publiquen les notes de tall de les universitats públiques i els centres adscrits d'aquestes universitats. Per accedir a una universitat privada cal realitzar la preinscripció directament a la universitat i en alguns casos superar una prova específica d'accés.

Quines assignatures ponderen i quant?

Ací tens l'enllaç.