dimarts, 26 d’octubre de 2010

La nova selectivitat

Què és la Selectivitat?

Les Proves d'Aptitud per a l'Accés a la Universitat o Selectivitat tenen com a finalitat valorar, amb caràcter objectiu, la maduresa acadèmica de l'estudiant, així com els coneixements i capacitats adquirits en el Batxillerat i la seua capacitat per seguir amb èxit els ensenyaments universitaris oficials de grau .

Poden presentar-se a la prova d'accés a la universitat les persones que estiguen en possessió del títol de Batxiller. La prova s'adequa al currículum del batxillerat i versa sobre les seues matèries.


El curs 2009 - 2010 les proves de selectivitat es veren modificades respecte els anys anteriors.

En què consisteix la prova?

La prova d'accés als ensenyaments universitaris oficials de grau s'estructura en dues fases: fase general i fase específica


Fase general: té per objectiu valorar la maduresa i habilitats bàsiques que ha d'assolir l'estudiant en finalitzar el batxillerat per seguir els ensenyaments universitaris oficials de grau. La fase general consta dels següents exercicis:

  • Llengua valenciana i literatura
  • LLengua castellana i literatura
  • Llengua estrangera
  • Història o Filosofia (escollir-ne una)
  • Una matèria de modalitat a escollir per part de l'estudiant

Cada un dels exercicis té una durada màxima d'una hora i mitja i per a la realització dels exercicis, els estudiants poden utilitzar qualsevol de les llengües oficials de la Comunitat Autònoma en què es troba el centre en el qual s'examina.

Fase específica:
Cada estudiant es podrà examinar de qualsevol de les matèries de modalitat de batxillerat. Els exercicis de cadascuna de les matèries escollides per l'estudiant consistiran en la resposta per escrit a una sèrie de qüestions adequades al tipus de coneixements i capacitats que hagin de ser avaluats.

La durada de cadascun dels exercicis serà d'una hora i mitja, els estudiants poden utilitzar qualsevol de les llengües oficials de la Comunitat Autònoma en què es troba el centre en el qual s'examina.

Característiques

Anualment se celebraran dues convocatòries i els estudiants poden presentar en successives convocatòries per millorar la qualificació de la fase general o de qualsevol de les matèries de la fase específica. La superació de la fase general té validesa infinita i la qualificació de les matèries de la fase específica tenen validesa durant els dos anys següents a la superació de la prova.

Qualificacions i nota mitjana:

Qualificació de la fase general:

Cada un dels exercicis es qualificarà de 0 a 10 punts, amb tres xifres decimals. La qualificació de la fase general serà la mitjana aritmètica de les qualificacions de tots els exercicis expressada amb valor numèric de 0 a 10.

Qualificació de la fase específica:

Cadascuna de les matèries de les que s'examine l'estudiant en aquesta fase es qualificarà de 0 a 10 punts, amb dues xifres decimals. Es considerarà superada la matèria quan s'obtinga una qualificació igual o superior a 5 punts.

Per a l'admissió als ensenyaments universitaris de grau es realitzarà l'accés tenint en compte el següent càlcul:

Nota d'admissió = 0.6 * NMB + 0.4 * QFG + a * M1 + b * M2


NMB: Nota mitjana del Batxillerat

QFG: Qualificació fase general

M1, M2: Les qualificacions d'un màxim de dues matèries superades de la fase específica que proporcionen millor nota d'admissió.

a, b: paràmetres de ponderació de les matèries de la fase específica

La nota d'admissió incorporarà les qualificacions de les matèries de la fase específica en el cas que aquestes matèries estiguen vinculades a la branca de coneixement del títol al qual es vulga ser admés. El paràmetre de ponderació de les matèries de la fase específica serà igual a 0.1, però les universitats podran augmentar aquest paràmetre fins 0,2 en aquelles matèries que es consideren més idònies per seguir amb èxit aquests ensenyaments universitaris oficials de grau.

Revisió de les qualificacions

Tot estudiant pot presentar davant del tribunal la sol·licitud d'una segona correcció dels exercicis en què considere incorrecta l'aplicació dels criteris generals d'avaluació. El termini de presentació d'aquestes sol·licituds serà de tres dies hàbils, comptats a partir de la data de la publicació de les qualificacions.

Els exercicis sobre els quals es presente la sol·licitud de reclamació seran revisats per verificar que totes les preguntes han estat avaluades i ho han estat amb una correcta aplicació dels criteris generals d'avaluació. D'altra banda, els exercicis sobre els quals s'haja presentat la sol·licitud de segona correcció seran corregits per un professor especialista diferent del que va realitzar la primera correcció.

L'estudiant té dret a veure l'examen corregit després de la segona correcció.