dijous, 27 de novembre de 2008

Resum del Consell Escolar

En la reunió ordinària del Consell Escolar del dia 12 de novembre de 2008 es va aprovar la Programació General Anual (PGA) del curs 2008/2009. En esta programació s’arreplega la planificació de totes les activitats acadèmiques, lectives i complementaries previstes per al curs escolar. També les condicions de partida quant a recurs materials i humans, serveis complementaris i horaris. L’equip directiu del Centre l’elabora i la debateix i és el consell Escolar qui l’ aprova. És un document públic i està a la disposició de tota la comunitat educativa (professors, alumnes i pares).

En precs i preguntes es va informar de les reformes pendents en l’Institut per part de la Conselleria i que per tractar el tema estava sol·licitada una reunió on assistiríem membres de l’AMPA.

D’altra banda, es varen tractar la protesta i les peticions que s’estaven enviant a Conselleria per part de sindicats, FAPA (Federació d’Associacions de Mares i Pares d’Alumnes). Des del Consell Escolar el va aprovar el manifest següent:

“El Consell Escolar de l’IES Sant Vicent Ferrer d’Algemesí, en la reunió celebrada el dia 12 de novembre de 2008 a les 18:00 hores va acordar que s’envie al conseller d’Educació i a la directora territorial d’Educació el següent

M a n i f e s t

1. No tenim centres en condicions per al segle xxi. No volem que la solució siguen barracons als patis com en alguns centres de la Comunitat Valenciana.
2. Necessitem una xarxa pública de 0 a 3 anys. La solució no són les guarderies privades.
3. Part de les plantilles de professorat no són estables.
4. Tampoc hi ha suficients educadors i fisioterapeutes que no poden atendre l’alumnat amb necessitats especials.
5. El procés de matriculació és selectiu i no hi ha un equilibri entre centres públics i concertats.
6. No hi ha suficients especialistes en anglés.
7. L'orde d'Educació per a la Ciutadania, en anglés.
8. El bo-llibre no cobreix el preu total dels lots de llibres.
9. El 21% de l'alumnat abandona el sistema educatiu entre els 15 i els 16 anys.
10. Les places docents que s’imparteixen en valencià no estan catalogades com a tal.
11. Tornar al diàleg mínim que, fins ara, hi havia en totes les forces socials (sindicats, ampes...).”